Potrzebujesz porady? Napisz do nas: info@recentie.pl
Zamówienia można składać telefonicznie: +48 126 006 966 (pn-pt 13-16)

Warunki Handlowe

Warunki handlowe Bombex Company s.r.o. dotyczące sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się na stronie internetowej recentie.pl.

Adres do wysyłania przesyłek i korespondencji to Rybářská 572, 753 61 Hranice 4-Drahotuše, Czechy

 1. Postanowienia wstępne

 • Niniejsze warunki (zwane dalej „ Warunkami ”) firmy Bombex Company s.r.o. (zwanej dalej „ Sprzedawcą ”) są regulowane zgodnie z postanowieniami § 1751 ust. 1 ustawy nr 89/2012 Dz.U., Kodeksu Cywilnego (zwanego dalej „ Kodeksem Cywilnym ”) wzajemne prawa i obowiązki stron umowy powstałe w związku z lub na podstawie umowy kupna-sprzedaży (zwanej dalej „umową kupna  ) zawarta między sprzedającym z jednej strony a kupującym (dalej zwanym „kupującym  ) z drugiej strony za pośrednictwem sklepu internetowego sprzedającego. Sklep internetowy prowadzony jest przez sprzedawcę na stronie internetowej znajdującej się pod adresem internetowym recentie.pl (zwanej dalej „ stroną internetową”), za pośrednictwem interfejsu strony internetowej (dalej jako „ interfejs internetowy sklepu ”).
 • Regulamin jest integralną częścią umowy kupna-sprzedaży. Umowa kupna i warunki handlowe są sporządzone w języku czeskim.
 • Postanowienia odbiegające od warunków mogą być negocjowane w umowie kupna-sprzedaży. Odmienne postanowienia umowy kupna mają pierwszeństwo przed postanowieniami warunków handlowych.
 • Treść regulaminu może zostać zmieniona lub uzupełniona przez sprzedawcę. Niniejsze postanowienie nie ma wpływu na prawa i obowiązki powstałe w okresie obowiązywania poprzedniej wersji warunków.
 1. Niektóre definicje

 • Zgodnie z regulaminem kupującym jest osoba fizyczna będąca konsumentem lub osoba fizyczna lub osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą.
 • Konsumentem jest każda osoba, która poza zakresem swojej działalności gospodarczej lub poza samodzielnym wykonywaniem swojego zawodu zawiera ze Sprzedawcą umowę lub w jakikolwiek inny sposób się z nią obchodzi.
 • Cena to kwota finansowa, którą kupujący zapłaci za towar.
 • Cena wysyłki to kwota finansowa, którą kupujący zapłaci za dostawę towaru, w tym cenę za jego opakowanie.
 • Cena łączna jest sumą ceny za towar i ceny za przesyłkę.
 • Podatek VAT jest podatkiem od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi i skutecznymi przepisami prawa.
 • Faktura jest dokumentem podatkowym wystawionym zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatku od towarów i usług na łączną cenę.
 • Zamówienie jest nieodwołalną propozycją kupującego zawarcia umowy kupna towaru ze sprzedającym.
 • Towarem jest wszystko, co można kupić w e-sklepie.
 1. Zawarcie umowy kupna

 • Wszelkie prezentacje towarów umieszczone w interfejsie internetowym sklepu mają charakter informacyjny i sprzedający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna-sprzedaży w odniesieniu do tych towarów. Przepisów art. 1732 ust. 2 Kodeksu Cywilnego nie stosuje się.
 • Kupujący zamawia towar na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego z domeną recentie.pl.
 • Umowy sprzedaży mogą być zawierane wyłącznie w języku czeskim.
 • Interfejs internetowy sklepu internetowego zawiera informacje o towarach, w tym ceny poszczególnych towarów. Ceny towarów podane są łącznie z podatkiem VAT i wszystkimi powiązanymi opłatami. Ceny towarów obowiązują tak długo, jak długo są wyświetlane w interfejsie internetowym sklepu. Niniejsze postanowienie nie ogranicza możliwości zawarcia przez sprzedającego umowy kupna z kupującym na indywidualnie uzgodnionych warunkach.
 • Interfejs internetowy sklepu zawiera również informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towaru. Informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towarów podane w interfejsie internetowym sklepu są ważne tylko w przypadku, gdy towary są dostarczane na terytorium Republiki Czeskiej.
 • W celu zamówienia towaru kupujący wypełnia formularz zamówienia w interfejsie internetowym sklepu. W formularzu zamówienia należy podać w szczególności:
 1. informacje o zamówionym towarze (zamówiony towar jest „wkładany” przez kupującego do elektronicznego koszyka zakupów interfejsu internetowego sklepu),
 2. informację o cenie zakupu i sposobie zapłaty ceny zakupu towaru, informację o wymaganym sposobie dostawy zamówionego towaru oraz informację o kosztach związanych z dostawą towaru
 3. dane identyfikacyjne i kontaktowe kupującego służące do umożliwienia sprzedawcy dostarczenia towaru, w szczególności imię, nazwisko, adres dostawy, telefon, adres e-mail
 4. w przypadku umowy, na podstawie której sprzedawca będzie regularnie i wielokrotnie wysyłał kupującemu towar, także informację, jak długo towar będzie dostarczany (dalej łącznie jako „zamówienie”).
 • Kupujący ma możliwość sprawdzenia i zmiany danych wprowadzonych przez kupującego w zamówieniu przed wysłaniem zamówienia do sprzedawcy, uwzględniając również możliwość wykrycia i poprawienia przez kupującego błędów, które nastąpiły przy wprowadzaniu danych do zamówienia. Kupujący wysyła zamówienie do sprzedawcy, klikając przycisk „Zamówienie wiążące do zapłaty”. Po złożeniu zamówienia dane podane w zamówieniu są uznawane przez sprzedającego za prawidłowe.
 • Wysłanie/złożenie zamówienia uważa się za czynność kupującego, która jednoznacznie identyfikuje zamawiany towar, cenę zakupu, osobę kupującego, sposób zapłaty ceny zakupu i jest wiążącym projektem umowy kupna-sprzedaży dla umawiających się stron. Warunkiem ważności zamówienia jest wypełnienie wszystkich obowiązkowych danych w formularzu zamówienia, zapoznanie się z niniejszym regulaminem na stronie internetowej oraz potwierdzenie przez kupującego, że zapoznał się z niniejszym regulaminem.
 • Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia, sprzedawca potwierdzi to otrzymanie kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail kupującego podany w koncie użytkownika lub dalej w zamówieniu (wystarczy „adres e-mail kupującego” ) .
 • Poczta elektroniczna oznacza komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • Sprzedający ma zawsze prawo, w zależności od charakteru zamówienia (ilość towaru, wysokość ceny zakupu, szacunkowe koszty wysyłki), poprosić kupującego o dodatkowe potwierdzenie zamówienia, w szczególności e-mailem.
 • Stosunek umowny między sprzedającym a kupującym zostaje ustanowiony przez doręczenie przyjęcia zamówienia (akceptacji), które jest wysyłane przez sprzedającego do kupującego pocztą elektroniczną na adres e-mail kupującego.
 • W przypadku, gdy sprzedający nie będzie mógł spełnić któregokolwiek z wymagań określonych w zamówieniu, prześle kupującemu na adres e-mail kupującego zmienioną ofertę wskazującą możliwe warianty zamówienia i poprosi kupującego o opinię.
 • Zmieniona oferta jest uważana za nowy projekt umowy kupna-sprzedaży, a umowa kupna-sprzedaży w takim przypadku zostaje zawarta dopiero po akceptacji przez kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • Kupujący wyraża zgodę na korzystanie ze środków porozumiewania się na odległość przy zawieraniu umowy kupna-sprzedaży. Koszty poniesione przez kupującego przy korzystaniu ze środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem umowy kupna-sprzedaży (koszty łącza internetowego, koszty rozmów telefonicznych) kupujący ponosi we własnym zakresie i koszty te nie odbiegają od ceny podstawowej wskaźnik.
 • W niektórych przypadkach sprzedawca umożliwia skorzystanie z rabatu na zakup towaru. Aby otrzymać rabat, kupujący musi wpisać informację o tym rabacie w wyznaczonym polu „Kod kuponu” w propozycji zamówienia i potwierdzić przyciskiem „Zastosuj kupon”. Jeśli kupujący to zrobi, a rabat będzie ważny, towar zostanie objęty rabatem.
 1. Cena produktu i warunki płatności

 • Cena jest zawsze podana w sklepie internetowym, w projekcie zamówienia iw umowie. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną wskazaną przy towarze w e-sklepie a ceną wskazaną w projekcie zamówienia, obowiązywać będzie cena wskazana w projekcie zamówienia, która zawsze będzie tożsama z ceną w umowie. W ramach projektu zamówienia wskazana jest również cena za przesyłkę lub warunki, na jakich wysyłka jest bezpłatna.
 • Cenę towaru i wszelkie koszty związane z dostawą towaru zgodnie z umową kupna-sprzedaży kupujący może uiścić w następujący sposób:
 1. Płatność gotówką przy odbiorze. W takim przypadku płatność zostanie dokonana przy dostawie Towaru, a nie przy dostawie Towaru. W przypadku płatności gotówką za pobraniem, Cena Całkowita jest płatna przy odbiorze Towaru;
 2. Przelewem bankowym na konto sprzedającego nr 56 1020 2472 0000 6102 0665 2764, prowadzone w firmie PKO Bank Polski (dalej „konto sprzedawcy”). W przypadku płatności przelewem Cena Całkowita jest płatna w ciągu 10 dni;
 3. Kartą przez Internet. W takim przypadku płatność odbywa się za pośrednictwem bramki płatności Stripe, a płatność podlega regulaminowi tej bramki płatności, który jest dostępny pod adresem: stripe.com/en-cz. W przypadku płatności kartą online, Cena Całkowita jest płatna w ciągu jednego dnia.
 • Kupujący zapłaci cenę zakupu zamówienia przelewem bankowym (art. 4 ust. 2 lit. b)) oraz blokadą płatności (art. 4 ust. 2 lit. c)) przed wysyłką towaru przez sprzedającego.
 • Wraz z ceną zakupu kupujący jest również zobowiązany do zapłaty sprzedającemu kosztów związanych z pakowaniem i dostawą towaru w uzgodnionej wysokości. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, cena zakupu obejmuje również koszty związane z dostawą towaru. Koszty związane z dostawą towaru sprzedawca dostosuje do wymagań przewoźnika, w zależności od charakteru i wielkości zamówienia.
 • Sprzedający nie wymaga od kupującego kaucji ani innej podobnej płatności. Nie narusza to postanowień art. 4.7 regulaminu dotyczących obowiązku zapłaty ceny zakupu towaru z góry.
 • Sprzedający ma prawo, zwłaszcza jeśli kupujący nie dostarczy dodatkowego potwierdzenia zamówienia (art. 3.8), zażądać zapłaty całej ceny zakupu przed wysłaniem towaru do kupującego.
 • Wszelkie rabaty od ceny towaru udzielone kupującemu przez sprzedającego nie łączą się ze sobą.
 • Jeżeli jest to zwyczajowe w obrocie handlowym lub jeżeli jest to przewidziane przez ogólnie obowiązujące przepisy prawa, sprzedający wystawi kupującemu dokument podatkowy – fakturę – dotyczącą płatności dokonanych na podstawie umowy kupna-sprzedaży. Dokument podatkowy – sprzedawca wystawia kupującemu fakturę po zapłaceniu ceny towaru i przesyła ją w formie elektronicznej na adres e-mail kupującego.
 • Własność towaru przechodzi na kupującego dopiero po zapłaceniu całkowitej ceny i odebraniu towaru. W przypadku płatności przelewem całość ceny uiszczana jest poprzez uznanie konta sprzedającego, w pozostałych przypadkach płatność następuje w momencie zapłaty.
 1. Transport i dostawa towarów, przeniesienie ryzyka uszkodzenia rzeczy

 • Towar zostanie dostarczony kupującemu w sposób wybrany przez kupującego, a kupujący może skorzystać z następującej opcji:
 1. dostawa za pośrednictwem firmy transportowej PPL CZ sro, ID: 251 94 798, siedziba K Borovému 99, Jažlovice, 251 01 Říčany.
 • Towar może być dostarczony tylko na terenie Polski.
 • Czas dostawy towaru uzależniony jest od jego dostępności oraz wybranej formy płatności. O przewidywanym czasie dostawy towaru Kupujący zostanie poinformowany drogą mailową. Czas dostawy podany w sklepie internetowym jest jedynie orientacyjny i może różnić się od rzeczywistego czasu dostawy.
 • Termin dostawy towaru znajdującego się na stanie magazynowym wynosi do 30 dni od daty potwierdzenia zamówienia przez sprzedawcę. W przypadku wyboru formy płatności przelewem bankowym lub za pomocą bramki płatności czas dostawy wynosi 30 dni od daty zapłaty ceny zakupu przez kupującego. Termin dostawy towarów, których nie ma na magazynie, wynosi do 90 dni od daty potwierdzenia zamówienia przez sprzedawcę. W przypadku wyboru formy płatności przelewem bankowym lub bramką płatniczą czas dostawy wynosi 90 dni od daty zapłaty ceny zakupu przez kupującego. Niniejszy artykuł nie wyklucza innych uzgodnień między stronami.
 • Odbierając towar od przewoźnika, kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia nienaruszalności opakowania i towaru, aw przypadku jakichkolwiek wad do niezwłocznego powiadomienia przewoźnika. W przypadku naruszenia opakowania wskazującego na nieuprawnioną ingerencję w przesyłkę, Kupujący nie musi odbierać przesyłki od przewoźnika.
 • Jeżeli zgodnie z umową kupna-sprzedaży sprzedający jest zobowiązany dostarczyć towar do miejsca wskazanego przez kupującego w zamówieniu, kupujący jest zobowiązany do odebrania towaru w chwili dostawy.
 • W przypadku, gdy kupujący naruszy swój obowiązek odbioru towaru, z wyjątkiem przypadków zgodnie z art. 5.4 warunków handlowych, nie skutkuje to naruszeniem obowiązku sprzedającego do dostarczenia towaru kupującemu. Jednocześnie fakt, że kupujący nie odbierze towaru, nie stanowi odstąpienia od umowy między sprzedającym a kupującym. Jednak w takim przypadku sprzedający ma prawo odstąpić od umowy z powodu rażącego naruszenia umowy przez kupującego. Jeżeli sprzedawca zdecyduje się skorzystać z tego prawa, odstąpienie jest skuteczne w dniu doręczenia tego odstąpienia kupującemu. Odstąpienie od umowy nie wpływa na prawo do zwrotu ceny transportu ani prawa do odszkodowania za ewentualne szkody.
 • Jeżeli z przyczyn leżących po stronie kupującego konieczne jest ponowne dostarczenie towaru lub w inny sposób niż podano w zamówieniu, kupujący jest zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z powtórnym dostarczeniem towaru, lub koszty związane z inną metodą dostawy. Dane do płatności za pokrycie tych kosztów zostaną przesłane przez sprzedającego na adres e-mail kupującego podany w umowie i należy je uregulować w ciągu 7 dni od doręczenia wiadomości e-mail.
 • Ryzyko uszkodzenia towaru przechodzi na kupującego z chwilą jego odbioru. W przypadku nieodebrania towaru, z wyjątkiem przypadków określonych w artykule 5.4, ryzyko uszkodzenia towaru przechodzi na kupującego w momencie, gdy kupujący miał możliwość jego odebrania, ale z przyczyn leżących po stronie po stronie kupującego odbiór nie nastąpił. Przejście ryzyka uszkodzenia towaru oznacza, że ​​od tego momentu kupujący ponosi odpowiedzialność za wszelkie skutki związane z utratą, zniszczeniem, uszkodzeniem lub jakimkolwiek pogorszeniem stanu towaru.
 • W przypadku zamówienia środka transportu na specjalne życzenie kupującego, ryzyko i wszelkie dodatkowe koszty związane z tym środkiem transportu ponosi kupujący.
 1. Odstąpienie od umowy (https://recentie.pl/zwroty-reklamacje-wymiany/)

 • Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z postanowieniami § 1837 ustawy nr 89/2012 Dz.U., Kodeks cywilny (zwany dalej „Kodeksem cywilnym ”), nie ma możliwości odstąpienia od umowy kupna, między innymi:
 1. o świadczeniu usług, jeżeli zostały wykonane w całości; o świadczenie odpłatne tylko wtedy, gdy rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a przedsiębiorca poinformował konsumenta przed zawarciem umowy, że prawo odstąpienia od umowy wygasło zapewniając wydajność,
 2. o dostawę towarów, których cena zależy od wahań na rynku finansowym, niezależnych od woli sprzedawcy, i które mogą wystąpić w okresie do odstąpienia od umowy,
 3. o dostawę napojów alkoholowych, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy, z tym że dostawa może nastąpić dopiero po upływie trzydziestu dni i których rzeczywista wartość zależy od wahań rynkowych niezależnych od woli przedsiębiorcy
 4. o dostawę rzeczy wyprodukowanej według wymagań konsumenta lub dostosowanej do jego zindywidualizowanych potrzeb,
 5. o dostawie towarów szybko psujących się lub towarów o krótkim terminie przydatności do spożycia, a także towarów, które ze względu na swój charakter zostały nieodwracalnie wymieszane po dostarczeniu z innymi towarami,
 6. o pilnej naprawie lub konserwacji, która ma być wykonana w miejscu wskazanym przez konsumenta na jego wyraźne żądanie; nie dotyczy to jednak dokonywania innych niż żądane napraw lub dostawy towarów innych niż części zamienne niezbędne do naprawy lub konserwacji,
 7. o dostawę Towaru w zapieczętowanym opakowaniu, którego naruszeniu przez Konsumenta nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,
 8. dostarczenia nagrania dźwiękowego lub wizualnego albo programu komputerowego w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli konsument je naruszył,
 9. dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umów o prenumeratę ich dostarczania,
 10. o zakwaterowanie, przewóz rzeczy, najem środków transportu, wyżywienie lub wykorzystanie czasu wolnego, jeżeli zgodnie z umową ma być wykonana w określonym dniu lub przez określony czas,
 11. zawartej na podstawie aukcji publicznej prowadzonej według innego prawa, przy której Konsument może być fizycznie obecny, lub
 12. o dostarczaniu treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym, po rozpoczęciu realizacji; o świadczenie odpłatne, jeżeli rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument został poinformowany, że w ten sposób wygasa prawo odstąpienia od umowy, a przedsiębiorca zapewnił mu potwierdzenie zgodnie z § 1824a ust. 1 i 2 lub § 1828 ust. 3 i 4.
 • Jeżeli nie jest to przypadek, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lub inny przypadek, w którym nie można odstąpić od umowy sprzedaży, Konsument jako osoba dokonująca zakupu towaru poza zakresem swojej działalności gospodarczej ma prawo odstąpienia od umowy bez z podaniem przyczyny, w terminie 14 (czternastu) dni :
 1. od dnia otrzymania towaru,
 2. od dnia otrzymania ostatniej sztuki towaru, jeżeli Konsument zamawia w jednym zamówieniu kilka sztuk towaru, które dostarczane są osobno,
 3. od dnia przyjęcia ostatniej rzeczy lub części dostawy towaru składającej się z kilku rzeczy lub części,
 4. od dnia przyjęcia pierwszej dostawy towaru, jeżeli umowa przewiduje regularne dostarczanie towaru przez uzgodniony okres.
 • O odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży należy poinformować sprzedającego w drodze jednoznacznego oświadczenia (w szczególności za pomocą formularza zgodnie z art. 6 ust. 4 lub zawiadomienia telefonicznego) w terminie określonym w poprzednim akapicie
 • Aby odstąpić od umowy kupna, kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zawartego w niniejszych warunkach. Do pobrania tutaj https://recentie.pl/zwroty-reklamacje-wymiany/ Kupujący przesyła wypełniony formularz na adres sprzedającego lub na adres e-mail sprzedającego podany w niniejszych warunkach. W przypadku skorzystania z wzoru formularza sprzedający niezwłocznie potwierdzi jego przyjęcie w formie tekstowej.
 • W przypadku odstąpienia od umowy Konsument powinien niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, przesłać lub przekazać Sprzedawcy towar, który otrzymał od Sprzedawcy. Wystarczy, jeśli Konsument odeśle rzecz w terminie.
 • W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z artykułem 5.2 warunków handlowych, sprzedawca zwróci wszystkie otrzymane od kupującego środki, w tym koszty dostawy, bez zbędnej zwłoki, nie później niż czternaście (14) dni po odstąpieniu od zakupu umowy przez kupującego, w taki sam sposób, w jaki sprzedawca od kupującego przyjął Sprzedający jest również uprawniony do zwrotu świadczenia spełnionego przez kupującego w momencie zwrotu towaru przez kupującego lub w inny sposób, jeżeli kupujący wyrazi na to zgodę i nie poniosą z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów.
 • Jeżeli kupujący odstąpi od umowy kupna-sprzedaży, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków kupującemu przed otrzymaniem towaru lub przed udowodnieniem mu przez konsumenta, że ​​wysłał towar do sprzedawcy. Efekty są powiązane z momentem metody, która występuje jako pierwsza. Prosimy o zwrot towaru w stanie czystym, w miarę możliwości wraz z oryginalnym opakowaniem.
 • Jeżeli kupujący wybrał inny sposób dostarczenia towaru niż najtańszy oferowany przez sprzedającego sposób dostarczenia towaru, sprzedający zwróci kupującemu koszt dostarczenia towaru w wysokości odpowiadającej najtańszemu oferowanemu sposobowi dostarczenia towaru .
 • Jeśli kupujący odstąpi od umowy kupna, kupujący ponosi koszty związane ze zwrotem towaru do sprzedawcy, nawet jeśli ze względu na swój charakter towar nie może zostać odesłany zwykłą drogą pocztową.
 • Sprzedający ma prawo jednostronnie potrącić roszczenie o zapłatę szkody wyrządzonej towarowi z roszczeniem kupującego o zwrot ceny zakupu. Konsument odpowiada wobec Sprzedawcy tylko za zmniejszenie wartości towaru, które nastąpiło w wyniku obchodzenia się z towarem w sposób inny niż było to konieczne do zapoznania się z charakterem, właściwościami i funkcjonalnością towaru.
 • Jeżeli wraz z towarem kupujący otrzyma prezent, umowa darowizny między sprzedającym a kupującym zostaje zawarta z warunkiem zerwania, że ​​jeśli kupujący odstąpi od umowy kupna, umowa darowizny dotycząca takiego prezentu przestaje obowiązywać i kupujący jest zobowiązany zwrócić sprzedającemu towar wraz z otrzymanym upominkiem.
 • Do czasu odbioru towaru przez kupującego, sprzedający ma prawo w każdej chwili odstąpić od umowy kupna pod warunkiem, że istnieją obiektywne powody, dla których dostarczenie towaru nie jest możliwe. Sprzedający ma prawo odstąpić od umowy nawet wtedy, gdy jest oczywiste, że kupujący celowo podał w zamówieniu błędne informacje. W takich przypadkach sprzedający zwróci kupującemu cenę zakupu bez zbędnej zwłoki, bez gotówki na konto wskazane przez kupującego.
 1. Prawa wynikające z wadliwego wykonania

 • Prawa i obowiązki stron umowy dotyczące praw wynikających z nienależytego wykonania umowy regulują odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy (w szczególności postanowienia §§ 1914 do 1925, §§ 2099 do 2117 i §§ 2161 do 2174 Kodeksu Cywilnego).
 • Sprzedający gwarantuje kupującemu, że towar nie ma wad w momencie przejścia ryzyka (patrz art. 5.8). W szczególności sprzedawca odpowiada wobec kupującego za to, że w momencie przejęcia towaru przez kupującego:
 1. odpowiada uzgodnionemu przez Boga opisowi, rodzajowi i ilości, a także jakości, funkcjonalności, kompatybilności, interoperacyjności i innym uzgodnionym cechom,
 2. towar nadaje się do celu, do którego kupujący go potrzebuje i na który sprzedający wyraził zgodę,
 3. towar jest dostarczany z uzgodnionymi akcesoriami i instrukcją obsługi, w tym instrukcją montażu lub instalacji,
 4. czy rzecz nadaje się do celu, do którego rzecz tego rodzaju jest zwykle używana, także z uwzględnieniem praw osób trzecich, przepisów prawa, norm technicznych lub kodeksów postępowania obowiązujących w danej branży, jeżeli brak jest norm technicznych,
 5. ilość, jakość i inne właściwości rzeczy, w tym trwałość, funkcjonalność, kompatybilność i bezpieczeństwo, odpowiadają zwykłym właściwościom rzeczy tego samego rodzaju, jakich kupujący może rozsądnie oczekiwać, także w odniesieniu do publicznych oświadczeń sprzedawcy lub innej osoby w tym samym łańcuchu umownym, w szczególności poprzez reklamę lub etykietowanie
 6. towar odpowiada jakością lub wykonaniem próbce lub szablonowi, które sprzedający dostarczył kupującemu przed zawarciem umowy,
 7. za wadę spowodowaną nieprawidłowym montażem lub instalacją, które zgodnie z umową zostały wykonane przez sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność; dotyczy to również sytuacji, gdy montażu lub instalacji dokonał kupujący, a wada powstała na skutek braku instrukcji udzielonej jej przez sprzedawcę lub dostawcę treści cyfrowych lub usługę w zakresie treści cyfrowych, jeżeli chodzi o rzecz o charakterze cyfrowym nieruchomości.
 • Prawa wynikające z wadliwego wykonania nie przysługują kupującemu, jeżeli sam spowodował wadę.
 • Wada rzeczy nie polega na zużyciu rzeczy spowodowanym zwykłym jej używaniem.
 • Jeśli wada ujawni się w ciągu roku od otrzymania, uważa się, że towar był już wadliwy w momencie odbioru. Termin ten nie biegnie przez okres, w którym Konsument nie może korzystać z rzeczy, jeżeli słusznie zareklamował wadę.
 • Konsument może wskazać wadę występującą na towarze w ciągu dwóch lat od jego otrzymania. Wskazanie wady jest równoznaczne z zawiadomieniem o wadzie lub o tym, jak wada się objawia.
 • Prawa z tytułu wadliwego wykonania kupujący dochodzi w miejscu zamieszkania lub siedziby sprzedającego lub pocztą elektroniczną na adres podany w niniejszych warunkach. Za moment złożenia reklamacji uważa się moment otrzymania przez sprzedawcę od kupującego oświadczenia woli skorzystania z uprawnień z tytułu nienależytego wykonania (gdy kupujący zgłosił reklamację).
 • Po otrzymaniu reklamacji na adres e-mail kupującego, sprzedawca potwierdzi otrzymanie reklamacji, kiedy ją otrzymał, jaka jest treść reklamacji, żądany przez kupującego sposób rozpatrzenia reklamacji oraz dane kontaktowe konsumenta za poinformowanie go o statusie reklamacji.
 • Jeżeli towar ma wadę, kupujący może żądać jej usunięcia:
 1. poprzez dostarczenie nowej rzeczy bez wad,
 2. lub naprawiać rzeczy.

Chyba że sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwy lub nieproporcjonalnie kosztowny w porównaniu z innym. Sprzedający może odmówić usunięcia wady, jeżeli jest to niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów, w szczególności ze względu na wagę wady oraz wartość, jaką rzecz miałaby bez wady.

 • Sprzedawca usunie wadę w rozsądnym terminie po jej stwierdzeniu.
 • Kupujący może żądać rozsądnej zniżki lub odstąpić od umowy, jeżeli:
 1. sprzedawca odmówił usunięcia wady albo nie usunął jej w rozsądnym czasie w rozsądny sposób,
 2. wada objawia się wielokrotnie (łącznie 3. wada),
 3. wada jest istotnym naruszeniem umowy,
 4. z oświadczenia sprzedającego lub z okoliczności wynika, że ​​usunięcie wady nie nastąpi w rozsądnym czasie lub bez znacznych trudności dla kupującego.

Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada rzeczy jest nieistotna, a uważa się, że wada nie jest nieistotna.

Jeżeli kupujący odstąpi od umowy kupna, sprzedający zwróci kupującemu cenę zakupu bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu przedmiotu lub po udowodnieniu przez kupującego, że wysłał przedmiot.

 • Reklamacja zostanie rozpatrzona łącznie z usunięciem wady, o czym Konsument zostanie poinformowany najpóźniej w ciągu 30 dni kalendarzowych od wykonania prawa z tytułu wadliwego wykonania, chyba że Sprzedający i Kupujący uzgodnili inaczej. Jeżeli termin bezskutecznie upłynął, Konsument ma prawo odstąpić od umowy lub żądać rozsądnej zniżki.
 • Sprzedawca musi poinformować kupującego o rozstrzygnięciu reklamacji, w szczególności wystawić konsumentowi potwierdzenie o terminie i sposobie załatwienia reklamacji, w tym potwierdzenie naprawy i czasu jej trwania.
 • O rozpatrzeniu reklamacji sprzedawca poinformuje Cię drogą mailową. W przypadku uzasadnionej reklamacji kupującemu przysługuje zwrot poniesionych kosztów. Kupujący jest zobowiązany do udowodnienia tych kosztów np. paragonami lub potwierdzeniami ceny za transport. W przypadku, gdy wada została usunięta poprzez dostarczenie nowego towaru, obowiązkiem kupującego jest zwrot oryginalnego towaru, przy czym koszty tego zwrotu pokrywa sprzedawca
 • W przypadku odrzucenia reklamacji sprzedawca jest zobowiązany do przedstawienia kupującemu uzasadnienia odrzucenia reklamacji za pośrednictwem komunikacji e-mail.
 1. Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich

 • W stosunku do kupującego sprzedający nie jest związany żadnymi kodeksami postępowania w rozumieniu postanowień § 1826 ust. 1 lit. e) Kodeksu Cywilnego.
 • Pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich wynikających z umowy sprzedaży należy do Czeskiej Inspekcji Handlowej z siedzibą Štěpánská 796/44, 110 00 Praga 1, NIP: 000 20 869, adres strony internetowej: adr.coi .cz
 • Europejskie Centrum Konsumenckie Republika Czeska, z siedzibą Štěpánská 44, 110 00 Praga 1, adres internetowy: http://www.evropskyspotrebitel.cz jest punktem kontaktowym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego (UE) nr 524/2013 i Rady z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie rozstrzygania sporów konsumenckich przez internet oraz w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie rozstrzygania sporów konsumenckich przez internet).
 • Sprzedawca jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej. Inspekcja handlowa jest przeprowadzana przez właściwy urząd handlowy na obszarze swojej właściwości. Urząd Ochrony Danych Osobowych nadzoruje obszar ochrony danych osobowych. Czeska Inspekcja Handlowa w określonym zakresie nadzoruje między innymi przestrzeganie ustawy nr 634/1992 Dz.U., o ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami.
 • Kupujący przyjmuje niniejszym ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu § 1765 ust. 2 Kodeksu Cywilnego.
 1. Ochrona danych osobowych

 • Sprzedawca jest zobowiązany przepisami prawa do ochrony i zabezpieczenia przekazanych danych osobowych. Sprzedawca stosuje zatem różne skuteczne technologie bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed nieupoważnionym dostępem lub wykorzystaniem.
 • Więcej szczegółowych informacji na temat ochrony danych osobowych można znaleźć w Polityce ochrony danych osobowych tutaj: https://recentie.pl/ochrona-danych-osobowych/
 1. Postanowienia końcowe

 • Jeżeli stosunek ustanowiony umową kupna-sprzedaży zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), wówczas strony zgadzają się, że stosunek ten podlega prawu czeskiemu. Nie narusza to praw konsumentów wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 • Wszelka korespondencja pisemna będzie doręczana pocztą elektroniczną. Adres e-mail sprzedawcy podany jest w danych identyfikacyjnych. Sprzedawca będzie dostarczał korespondencję na adres e-mail kupującego podany w umowie lub za pośrednictwem którego miała miejsce wzajemna komunikacja.
 • Jeżeli którekolwiek z postanowień regulaminu okaże się nieważne lub nieskuteczne lub stanie się takie, nieważne postanowienie zostanie zastąpione postanowieniem, którego znaczenie jest jak najbardziej zbliżone do nieważnego postanowienia. Nieważność lub nieskuteczność jednego postanowienia nie wpływa na ważność pozostałych postanowień. Zmiany i uzupełnienia umowy kupna-sprzedaży lub regulaminu wymagają formy pisemnej.
 • Umowa może zostać zmieniona wyłącznie na podstawie naszej pisemnej zgody. Sprzedawca jest jednak uprawniony do zmiany i uzupełnienia niniejszego regulaminu, przy czym zmiana ta nie będzie miała wpływu na umowy już zawarte, a jedynie umowy, które zostaną zawarte po dniu wejścia w życie tej zmiany
 • W przypadku działania siły wyższej lub zdarzeń niemożliwych do przewidzenia (klęska żywiołowa, pandemia, awarie operacyjne, przerwy w działaniu podwykonawców itp.) sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku lub w związku z przypadkami działania siły wyższej, oraz jeżeli stan siły wyższej trwa dłużej niż 10 dni, sprzedającemu i jednocześnie kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
 • Umowa kupna wraz z regulaminem jest archiwizowana przez sprzedającego w formie elektronicznej i nie jest dostępna.
 • Załącznik do regulaminu zawiera wzór formularza odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży oraz wzór formularza reklamacyjnego dla kupującego.
 • Dane kontaktowe sprzedającego: adres dostawy Rybářská 572, 753 61 Hranice 4-Drahotuše, adres e-mail info@recentie.pl, telefon +48 126 006 966.
Szybka dostawa

wysyłamy każdego dnia roboczego

Własny sklep

Można obejrzeć asortyment osobiście

Zwrot towaru

Możesz zwrócić towar w ciągu 14 dni

Gwarancja satysfakcji

Produkty są sprawdzone